1.1 Prevádzkovateľom webového portálu www.cestaniejeokruh.sk (ďalej len ako „portál“ alebo aj „Lokalita“) je moonlight group, s. r. o. (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“).

1.2 Prevádzkovateľ vydáva nasledujúce podmienky používania upravujúce vzájomné práva a povinnosti medzi Prevádzkovateľom a návštevníkom portálu (ďalej len ako „Používateľ“).

1.3 Každý Používateľ je povinný oboznámiť sa s podmienkami používania. Používateľ svojou návštevou portálu a jeho ďalším používaním potvrdzuje, že bol s podmienkami používania oboznámený a súhlasí s nimi.

2 Obsah portálu a autorské práva

2.1 Prístup k webovým stránkam www.cestaniejeokruh.sk a ich používanie používateľom je bezplatné. Používateľ nesie náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s realizáciou prístupu na tieto stránky, teda náklady na prevádzku elektronického zariadenia, pomocou ktorého k stránkam pristupuje, a náklady na internetové pripojenie.

2.2 Obsah webových stránok www.cestaniejeokruh.sk je tvorený predovšetkým textami, fotografiami alebo obrázkami, audio alebo audiovizuálnymi záznamami, ktoré na tieto stránky umiestnil prevádzkovateľ (ďalej spoločne len „obsah“).

2.3 Portál vrátane svojho obsahu, vizualizácie, dizajnu, ochrannej známky, všetkých vyobrazení, ako aj všetkých databáz tvoriacich jeho obsah (ďalej len „obsah“) je chránený právami duševného vlastníctva vrátane autorských práv, práv na ochranu obchodných mien a ochranných známok.

2.4 Prevádzkovateľ vyhlasuje a Používateľ používaním portálu výslovne berie na vedomie, že Prevádzkovateľ je výlučným nositeľom akýchkoľvek práv duševného vlastníctva k obsahu portálu a predovšetkým je oprávnený udeľovať súhlas na akékoľvek použitie obsahu portálu v súlade so zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení (ďalej len „Autorský zákon“).

2.5 Prevádzkovateľ poskytuje Používateľovi nevýhradné právo využívať obsah portálu výlučne pre osobnú potrebu Používateľa a na nekomerčné účely. Akékoľvek iné použitie obsahu portálu (ako celku alebo jednotlivých častí, napr. článkov, úryvkov atď.) si vyžaduje v súlade s Autorským zákonom predchádzajúci písomný súhlas Prevádzkovateľa s takýmto použitím. Uvedené platí aj pre používanie obsahu portálu na webových lokalitách tretích strán prepojených s touto Lokalitou.

2.6 Akékoľvek použitie obsahu portálu na ďalších webových lokalitách bez súhlasu Prevádzkovateľa môže mať za následok naplnenie skutkovej podstaty niektorého z trestných činov (napr. trestný čin porušovania autorského práva podľa § 283 Trestného zákona), vznik zodpovednosti za škodu spôsobenú Prevádzkovateľovi v zmysle Občianskeho a/alebo Obchodného zákonníka, prípadne uplatnenie iných práv Prevádzkovateľa vyplývajúcich mu z Autorského zákona a iných právnych predpisov.

2.7 V prípade porušenia podmienok je Prevádzkovateľ oprávnený zrušiť oprávnenie na používanie Lokality a vyžadovať u Používateľa okamžité zničenie všetkých prevzatých a vytlačených materiálov z obsahu Lokality a/alebo lokalít prepojených s touto Lokalitou.

3 Vylúčenie zodpovednosti za cudzie internetové stránky

3.1 Jednotlivé časti tejto internetovej stránky obsahujú odkazy (t.j. „hypertextové odkazy“ alebo embednuté videá a fotky z YouTube, Instagramu alebo Twitteru) na iné internetové stránky prevádzkované cudzími subjektmi, ktorých obsah Prevádzkovateľ nepozná. Prevádzkovateľ iba uľahčuje prístup na takéto internetové stránky, no nepreberá za ich obsah žiadnu zodpovednosť. Naše odkazy na cudzie internetové stránky majú za úlohu iba uľahčiť Vám vyhľadávanie na internete. Informácie sprístupnené na odkazovaných stránkach však nemožno považovať za naše, a týmto sa výslovne dištancujeme od akýchkoľvek informácií na cudzích internetových stránkach, na ktoré odkazuje táto stránka. Nepreberáme predovšetkým žiadnu právnu zodpovednosť za nedodržanie zákonných ustanovení alebo porušenie práv tretích osôb, ku ktorému by na týchto stránkach došlo.

3.2 Prevádzkovateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za porušovanie autorských práv, ochranných známok či iných práv duševného vlastníctva a ochranu osobnosti, ktoré môže nastať na stránke prístupnej prostredníctvom hypertextového odkazu.

3.3 Uvedené vylúčenie zodpovednosti sa vzťahuje na všetky odkazy uvedené na stránke www.cestaniejeokruh.sk a obsah stránok, na ktoré je užívateľ presmerovaný prostredníctvom uvedených odkazov.

4  Reklama

4.1 Podmienky inzercie a ďalších reklamných služieb na portáli sú zaistené na základe samostatnej dohody medzi Prevádzkovateľom a záujemcom o tieto služby. Návštevou portálu a jeho používaním Používateľ prejavuje súhlas so zobrazovaním cielenej reklamy tretích osôb na ich lokalite. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah zobrazovanej reklamy.

5  Úprava týchto podmienok používania

 
5.1 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, požiadavky a oznámenia, na základe ktorých sa ponúka webová lokalita www.cestaniejeokruh.sk. Vašou povinnosťou je pravidelne kontrolovať tieto podmienky a požiadavky a svojím pokračujúcim používaním tejto webovej lokality potvrdzujete svoj súhlas s nimi.

6 Vytvorenie prepojenia na stránku www.cestaniejeokruh.sk

6.1 Prepojenie na domovskú stránku alebo jednu z webových stránok www.cestaniejeokruh.sk sú povolené:

  • ak nebudú použité na komerčné účely a reklamu.
  • ak názov stránky (www.cestaniejeokruh.sk), alebo ekvivalent názvu portálu je zreteľne uvedený na internetovom prepojení alebo vedľa neho.
  • ak autori prepojenia majú povolenie na publikáciu prepojenia od www.cestaniejeokruh.sk

Toto povolenie sa nevzťahuje na internetové stránky, ktoré publikujú ilegálny obsah, a to násilie, polemiku, pornografiu, rasizmus, alebo vyjadrujú predsudky voči určitým skupinám spoločnosti.

7 Súťaže

7.1 Do súťaží na stránke sa môže zapojiť osoba staršia ako 18 rokov.

7.2 V prípade osoby mladšej ako 18 rokov sa môže zapojiť so súhlasom zákonného zástupcu.

7.3 Osoba, ktorá sa zapojí do súťaží na www.cestaniejeokruh.sk dáva súhlas na spracovanie osobných údajov. Taktiež súhlasí, že jej emailová adresa môže byť zdieľaná s organizátorom súťaže, alebo so spoločnosťou, ktorá poskytla produkty do súťaže.

8 Záverečné ustanovenia

8.1 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu a dopĺňanie týchto podmienok. Odporúčame vám pravidelne sledovať zmeny týchto Podmienok, keďže sú pre vás záväzné. Niektoré ustanovenia týchto podmienok môžu byť nahradené jednoznačne určenými právnymi oznámeniami alebo podmienkami umiestnenými na príslušných stránkach Lokality. Súhlas so zmenou a aktuálnym znením podmienok používania vyjadrí Používateľ tým, že bude tento portál naďalej používať a využívať služby Prevádzkovateľa.